Betzavta

Loop je wel eens vast in processen door tegenstrijdige belangen? Krijg je soms zaken niet van de grond, omdat een gezamenlijk kader ontbreekt? Heb je te maken met communicatie- en cultuurverschillen? Om hier aan te werken en je verder te ontwikkelen kun je deel nemen aan de training Betzavta.

Betzavta is een trainingsprogramma, dat zich richt op de ontwikkeling van democratisch besef, tolerantie en kennis van mensenrechten. Onder de Duitse naam ‘MITEINANDER’ (met elkaar) geniet het programma in Duitsland brede bekendheid. Al sinds 1996 wordt Betzavta succesvol toegepast bij teambuilding, bij hantering van conflictsituaties, in binnen- en buitenschoolse trainingssituaties. In een maatschappij, waar in steeds grotere mate sprake is van diversiteit en onderscheid heeft Betzavta zich bewezen als instrument om te komen tot bewustwording en wederzijds begrip. Bij Betzavta gaat het om ervaringsleren, om inleven in en begrip van democratisch samenleven. Gewoon, in de dagelijkse omgang met elkaar, in beroepssituaties zowel als in alle andere mogelijke maatschappelijke situaties.

Juist in de context van leren en samenwerken is een open en gelijkwaardige communicatie wenselijk. Tegelijkertijd is bij verantwoordelijkheden en besluitvormingsprocessen meer en meer transparantie gewenst. Betzavta werkt door middel van ervaringsleren. De oefeningen gaan nadrukkelijk uit van de persoonlijke, alledaagse leefwereld van de individuele deelnemers.

Vervolgens legt de reflectie op de oefeningen de noodzakelijke basis voor een besef van overdracht naar de eigen (beroeps) realiteit. Ontwikkeling van het eigen normbesef, in kwalitatieve zin, begrip voor de werking van democratische processen en deze op waarde weten te schatten staan centraal bij deze training.

Dit trainingsprogramma onderscheidt zich hiermee duidelijk van traditionele politieke vormings-, of team-buildingprogramma’s. Het uitgangspunt is een diepgaande reflectie met betrekking tot de thema’s die aan de orde worden gesteld, maar ook met betrekking tot het onderhavige groepsproces.Op deze manier worden de inhouden op een zeer persoonlijke manier doorleefd.

Met name ook om die reden kan Betzavta goed worden ingezet in conflictsituaties. Centraal staat de conflict-dilemma methode. Het bijzondere daaraan is de weg uit het conflict in het dilemma, met als doel op die manier het aanwezige creatieve potentieel aan te boren om tot een bevredigende oplossing te komen.

Betzavta is door het ADAM-Institute for Democracy and Peace in Jeruzalem ontwikkeld.