KLACHTENREGELING

Klachtenregeling Van de schans training & begeleiding, trainingen en cursussen ten behoeve van de non-profit sector.

Van de schans training & begeleiding hecht grote waarde aan een optimale samenwerkingsrelatie met zijn opdrachtgevers. Wat wij beloven komen wij na, wat wordt afgesproken leveren wij. In deze optimale samenwerking is onze doelstelling dat een klacht waarbij het station van rechtstreekse communicatie tussen dienstverlener en cliënt gepasseerd is, zeer weinig voorkomt.

De opdrachten die Van de schans training & begeleiding aanneemt worden door F. van de Schans vooraf beoordeeld op haalbaarheid (in tijd en geld) en voor de uitvoering op professionele mogelijkheden en persoonlijk enthousiasme van de opdrachtnemer.

Wanneer is te voorzien dat de uitvoering van een opdracht om de een of andere reden gaat afwijken van de overeenkomst wordt dit door F. van de Schans direct met de opdrachtgever besproken en wordt getracht samen tot een oplossing te komen.

Mocht u desondanks niet tevreden zijn over het aanbod van gezamenlijke oplossing en een klacht willen indienen over de dienstverlening van Van de schans training & begeleiding dan hanteren wij onderstaande klachtenprocedure:

 1. De klacht kan zowel betrekking hebben op geleverde diensten door Van de schans training & begeleiding als op gedragingen en/of uitlatingen die gedaan zijn door derden die in opdracht van Van de schans training & begeleiding werkzaamheden hebben verricht.
 2. De klacht wordt in behandeling genomen als:
  1. de klacht betrekking heeft op opleidingsactiviteiten (cursussen, trainingen) van Van de schans training & begeleiding;
  2. er eerst geprobeerd is om de zaak met Van de schans training & begeleiding uit te praten en op te lossen;
  3. de klacht binnen vier weken na de betreffende dienstverlening wordt ingediend;
  4. de klager duidelijk omschrijft waartegen en waarom er bezwaar wordt gemaakt en wat hij/zij wil dat er gebeurt.
  5. Indien de klacht een opdracht betreft die dhr. Van de Schans namens een ander bedrijf uitvoert dan kunt u uw klacht bij de klachtenregeling van dat bedrijf kenbaar maken.
 3. De klacht dient digitaal dan wel schriftelijk en ondertekend te worden ingediend bij Van de schans training & begeleiding. De klacht bevat tenminste:
  1. de naam en het adres van de klager;
  2. de dagtekening
  3. een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht is gericht.
 1. Van de schans training & begeleiding bevestigt de ontvangst van de klacht schriftelijk binnen vijf werkdagen. Bij de ontvangstbevestiging wordt vermeld:
 2. de afhandelingtermijn;
 3. de verdere procedure;
 4. de contactpersoon;
 5. de mogelijkheid te worden gehoord of daarvan af te zien.
 6. Van de schans training & begeleiding zendt een klacht die niet voor haar bestemd is zo spoedig mogelijk terug aan de klager. Van de schans training & begeleiding is niet verplicht de klacht te behandelen indien de klacht betrekking heeft op een gedraging:
 7. waarover reeds eerder een klacht is ingediend die met inachtneming

van dit reglement is behandeld;

 1. die langer dan één jaar vóór indiening van de klacht heeft plaatsgevonden.
 2. Van het niet in behandeling nemen van de klacht wordt de klager zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van de klacht schriftelijk in kennis gesteld.
 3. De klacht wordt door Van de schans training & begeleiding binnen een periode van 4 weken na indiening van de klacht afgehandeld. Indien er langere tijd nodig is om onderzoek te doen, kan de termijn eenmalig met vier weken verlengd worden. De klager wordt hier schriftelijk van op de hoogte gesteld.
 4. De klacht zal door Van de schans training & begeleiding vertrouwelijk worden behandeld. In eerste instantie zal Van de schans training & begeleiding een voorstel doen om de klacht op te lossen en aan de bezwaren tegemoet te komen.
 5. Indien de indiener van de klacht niet met dit voorstel kan instemmen, wordt de klacht besproken met een gezamenlijk aan te wijzen mediator. Doel is dat partijen er gezamenlijk uitkomen en dat de mediation wordt afgesloten met een vaststellingsovereenkomst waarin bindende afspraken voor beide partijen staan. De kosten voor mediation worden gelijkelijk door beide partijen betaald.
 6. Indien de behandeling van uw klacht door dhr. F. van de Schans niet leidt tot een in uw ogen acceptabele oplossing dan kunt u via de volgende mogelijkheid in hoger beroep gaan:

U kunt een beroep doen op het klachtenreglement van de Nederlandse Orde van Beroepstrainers (Nobtra). Dhr. F. van de Schans is als trainer aangesloten bij deze beroepsvereniging NOBTRA lid. Nr. 2017365, en beschouwt de uitspraak van de klachtencommissie van de Nobtra als bindend.

Informatie over het indienen van een klacht bij de Nobtra vindt u op de website: www.nobtra.nl/klachten

Van de schans training draagt zorg voor registratie van het aantal bij haar ingediende klachten, de aard van de ingediende klachten, alsmede van de naar aanleiding van de ingediende klachten getroffen maatregelen. Ten minste de volgende gegevens worden opgenomen:

 1. de NAW gegevens van de klager;
 2. de indieningsdatum van de klacht;
 3. een omschrijving van de klacht;
 4. de datum en de wijze van afhandeling van de klacht;
 5. de gevoerde correspondentie met betrekking tot de klacht;
 6. de status van de klacht (in behandeling/afgehandeld).

Nadat de klacht door Van de Schans training is afgehandeld worden de gegevens uit het klachtdossier tenminste gedurende de periode van twee jaar bewaard.

Voor zover nodig worden maatregelen getroffen om nieuwe klachten te voorkomen.